STATICA data Plug-in dla programu AMIBROKER

Firma Statica oferuje oprogramowanie dla inwestorów i analityków giełdowych. Jedną z funkcji jakie oferuje program Notowania 3 oraz Notowania 3 MAX jest zasilanie programu AmiBroker notowaniami z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz z wybranych rynków ze świata.

Dane do programu AmiBroker dostarczane są w czasie rzeczywistym, w sposób, który umożliwia obserwację wykresów tickowych, minutowych oraz dziennych. Podawane dane uwzględniają liczbę otwartych pozycji (LOP) dla kontraków terminowych i opcji.

Rozwiązanie, które oferujemy użytkownikom programu AmiBroker, jest kompletne i w pełni bezobsługowe. Oznacza to eliminację uciążliwych i zawodnych konfiguracji programu poprzez interfejs DDE lub bazę w formacie programu MetaStock. Oznacza to również brak konieczności importu danych do programu ze źródeł zewnętrznych i poszukiwania ich w internecie.

Osoby, które nie są jeszcze użytkownikami programów oferowanych przez firmę Statica, mogą sprawdzić możliwości programu Notowania 3 i Notowania 3 MAX, uzyskując dostęp do darmowego okresu testowego.

Przedstawiony opis dotyczy pluginu w wersji 2 (nazwa pliku: Statica2.dll, wydany 3.12.2009) oraz programu Notowania 3 MAX. W przypadku programu Notowania 3 sposób postępowania jest taki sam.


Jak zainstalować plugin?

Przed przystąpieniem do konfiguracji ustawień bazy programu AmiBroker, należy przenieść plik pluginu (Statica2.dll) z foderów programu Notowania 3 MAX (C:\Notowania3MAX\Plugin) do folderów programu AmiBroker (C:\Program Files\AmiBroker\Plugins).

powrót do początku

Tworzenie i konfiguracja bazy programu AmiBroker

Po umieszczeniu pliku Statica2.dll w folderach programu AmiBroker można przystąpić do utworzenia nowej bazy w programie AmiBroker.

W tym celu z menu File należy wybrać New -> Database...

W polu Database folder należy wskazać ścieżkę docelową folderu, w którym utworzona ma być nowa baza użytkownika. Nazwa docelowego folderu będzie również nazwą bazy danych.

Wskazanie nazwy dla bazy

Zaznaczona pozycja Load this database at sturtup będzie powodować automatyczny start definiowanej bazy przy starcie programu AmiBroker. Tak przygotowane ustawienia należy potwierdzić przyciskiem Create. W ten sposób zostanie utworzona nowa baza programu AmiBroker.

Dalsze postępowanie dotyczy ustawień parametrów nowoutworzonej bazy.

Z rozwijanej listy w pozycji Data source należy wybrać pozycję Statica data Plug-in 2.

Konfiguracja ustawień bazy

W polu Numbers of bars (maksymalna liczba rekordów bazy) należy podać wartość limitu oraz podstawowy interwał bazy, w oparciu o który będą budowane wykresy - Base time interval.

Przed ukończeniem konfiguracji bazy należy zmienić ustawienia Intraday settings.

Ustawienia danych intraday

W taki sposób, aby pozycja Allow mixed EOD/Intraday data była włączona.

Tak ustawione parametry bazy programu AmiBroker pozwalają na poprawną pracę z programem Notowania 3 MAX.

powrót do początku

Połączenie pluginu

Program AmiBroker działa poprzez plugin w połączeniu z programem Notowania 3 MAX. Aktualny stan połączenia pluginu prezentowany jest w polu paska statusu programu AmiBroker. W zależności od sytuacji, zmienia on swój kolor oraz opis:

Gdy program AmiBroker został otwarty przed uruchomieniem i połączeniem programu Notowania 3 MAX z serwerem, program AmiBroker może zostać połączony poprzez wybór z menu pluginu.

Połącz plugin

W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy w polu statusu pluginu i wybrać polecenie Połącz.

powrót do początku

Nazwy walorów

Domyślnie plugin działa w oparciu o nazwy instrumentów podawane jako skróty. To znaczy, rozpoznaje walory, których nazwy w programie AmiBroker podawane są zgodnie z systemem skrótów nazw przyjętym przez GPW. Na przykład: ZWC dla spółki Żywiec.

Istnieje możliwość przełączenia trybu działania pluginu, tak aby zamiast skrótów użytkownik mógł posługiwać się nazwami walorów. Na przykład: TPSA dla spółki Telekomunikacja Polska, czy CENTKLIMA dla spółki Centrum Klima. W tym celu należy zaznaczyć pozycję Długie nazwy w menu pluginu.

Włącz długie nazwy

powrót do początku

Pobieranie danych

Pierwsze otwarcie wykresu spowoduje wyświetlenie notowań z bieżącej sesji, po czym rozpocznie się proces pobierania danych historycznych dla wybranego waloru. Jednorazowo plugin dostarcza dane zgodnie z limitem zależnym od podstawowego interwału bazy programu AmiBroker:

interwałzakres
tickowy30 sesji, od 1.01.2006 dla GPW
minutowy90 sesji, od 1.01.2006 dla GPW
dziennybez ograniczeń, od 24.09.1991 dla GPW

Proces pobierania danych odbywa się automatycznie za każdym razem, gdy uruchamiany jest program AmiBroker i dotyczy wszystkich wykresów domyślnie otwieranych podczas startu programu.

Funkcjonalność pluginu pozwala na pobieranie notowań historycznych w trakcie pracy programu AmiBroker. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy w polu statusu pluginu należy wybrać pozycję Pobierz dane...

Pobierz dane

...a następnie wskazać walor oraz datę od której mają zostać pobrane dane poprzez program Notowania 3 MAX.

Pobierz dane

W tym przypadku również obowiązują limity ilości pobieranych danych. Proces może być powtarzany, aż do osiągnięcia limitu ustalonego w ustawieniach bazy programu AmiBroker. Aktualną ilość rekordów zgromadzonych w bazie można sprawdzić wskazując Database information na pasku.

Proces pobierania danych sygnalizowany jest niebieskim kolorem w polu statusu pluginu oraz opisem - pobiera

powrót do początku

Poprzednia wersja pluginu

Użytkownicy poprzedniej wersji pluginu (nazwa pliku: Statica.dll, wydany 20.11.2008) mogą korzystać z niej do 31 stycznia 2010. Po tym terminie program Notowania 3 MAX będzie pracował tylko z pluginem w wersji 2 (Statica2.dll). Opis wcześniejszej wersji pluginu.

powrót do początku

Wszystkie wątpliwości i pytania dotyczące programu Notowania 3 MAX i pluginu dla programu AmiBroker można kierować na adres poczta@statica.pl

STATICA © 2009